آخرین خبر/ عربستان سعودی؛ پادشاهی جنگ های الکترونیکی. عربستان سعودی محکومیت جدیدی را این بار از سوی فیسبوک پس از توییتر دریافت کرد. اتهام عربستان ایجاد و اداره حساب های جعلی بر اینترنت است. وظیفه اصلی این حساب ها افروختن جنگ های الکترونیکی، انتشار دروغ و اداره کمپین های پروپاگاندایی است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید