جار/ * مذاکره نخواهیم کرد
نه دوجانبه نه چند جانبه
نه در نیویورک نه غیر آن
نه در هیچ سطحی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید