جار/ * سنگ ها را از جلوی پای صادرکنندگان بر می داریم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید