جار/ * حذف صفر یا بازی ایروپولی
* دمیدن افراطی به تب سوداگری

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید