جار/ * به جای سلطان گفتند هاشمی نسب
پروین هم مهدی را اخراج کرد

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید