جار/ * تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه تایرسازی متوقف شد