جار/ * فرش قرمز زیر پای سرمایه گذاران
* خشم نژادپرستی