جار/ * گسترش اعتراض ها به سراسر آمریکا
برقراری حکومت نظامی در چند ایالت