جار/ * جاماندگان عدالت را سهامدار کنید
* با سگ های وحشی به جانتان می افتم