جار/ * به این زودی به شرایط پیش از کرونا برنمی گردیم