جار/ * آمریکا نمی‌تواند نفس بکشد
کاخ سفید به خاک سیاه نشست