جار/ * پایه مزد 5 درصد و حق مسکن 200 هزار تومان افزایش یافت