آخرین خبر/ در خاورمیانه، زنان به سوی آخرین پناهشان چرخیدند؛ طلاهایشان