آخرین خبر/ کشت ناامیدی؛ سه سال از اینکه ولیعهد عربستان محمد بن سلمان در 21 ژوئن ولیعهدی را به عهده گرفت می گذرد. سه سالی که سستی پایه هایی که جاه طلبی های شاهزاده جوان بر آن بنا شده بود را نشان داد. در سال 2020، که در مسیر چشم انداز 2030 بسیار تعیین کننده بود بسیاری بر این عقیده اند که چشم انداز 2030 در حکم یک مرده است چرا که از زمان مطرح شدن آن، از عناصر اصلی حیات خالی بود.