آخرین خبر/ برگشت به عقب؛ لستر با قرنطینه محلی روبرو است