جار/ * مجیدی: تسلیم نمی شوم و تلاشم را دو برابر می کنم