جار/ * تحریم های «سزار» غیر انسانی و تروریسم اقتصادی است