جار/ * جهانگیری: صادرکنندگان و واردکنندگان در خط مقدم مبارزه قرار دارند