جار/ * احیای اقتصادی آسیا به سال ها زمان نیاز دارد