جار/ * کریم باقری: جدایی از پرسپولیس برایم خیلی سخت است