جار/ * مردم از برگزاری تجمعات غیر ضروری پرهیز کنند