جار/ * خلیل زاده: مشکل مالی داشتن برای قهرمان چندساله ایران زشت است!