جار/ * زمزمه های وضع مالیات بر عایدی سرمایه
* طرح نظارت و کنترل قیمت ها شکست خورده است