جار/ * مخفی‌کردن بیماری کرونا تجاوز به حقوق دیگران است