جار/ * بازار را دولت اداره می‌کند یا برجام و فضای مجازی؟!