جار/ * شرکت بورس املاک با سرمایه 5 هزار میلیاردی تشکیل می شود