آخرین خبر/ کمک نجات 1.5 میلیارد پوندی به بخش هنر اما پرده ها برای ماه های پیش رو انداخته خواهند ماند