آخرین خبر/ چشم انداز کووید-19 در سراسر ایالت بدتر شده است