آخرین خبر/ بالا گرفتن خشونت در شیکاگو و از جوانان قربانی گرفت