جار/ * برخورد با متخلفان ارزی
نام آنها باید افشا شود