جار/ * وزارت خارجه در مصاف با فشارهای خارجی و حملات داخلی