جار/ * گلمحمدی: با این شرایط با پرسپولیس ادامه دادن سخت است