جار/ * زنگنه: میادین مشترک نفت وگاز تا پایان کار دولت ساماندهی می‌شود