جار/ * آیا سؤال از رئیس جمهور اوضاع را پیچیده تر می‌کند؟