جار/ * مجلس از حاشیه سازی پرهیز کند
دولت باید تا روز آخر وظائف را انجام دهد