جار/ * همین ماشین سازی رفت و برگشت استقلال را برده بود