آخرین خبر/ سفر معاون ترامپ برای گفت وگو بر سر بحران هواوی