جار/ * مسئولان در برابر گرانی‌ها خونسرد هستند
حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند