جار/ * رئیسی: حمایت از مدیران کارآمد و خطرپذیر دستور کار دستگاه قضاست