جار/ * کنکور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شود