جار/ * پیگیری کوتاهی ها و ترک فعل ها در دوره های مختلف