جار/ * سعادتمند: در تمام تصمیمات استقلال اختیار تام دارم