جار/ * اگر مقاومت مسئولان سئول ادامه یابد، پاسخ مقتضی می دهیم

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید