جار/ * رسانه ها دوگانه عادی سازی و تعطیلی را بیان نکنند

همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید