جار/ * حذف ردیف های هزینه ای برای جبران کسری بودجه


همراهان عزیز، آخرین خبر را بر روی بسترهای زیر دنبال کنید: ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید