آخرین خبر/ اظهارات دکتر علی جعفر صالحی، معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی را در این مورد ببینید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید