آخرین خبر/ اظهارات دکتر علی جعفر صالحی، معاون طراحی و تضمین ماموریت پژوهشگاه فضایی در مورد شکست ماهواره‌بر سیمرغ را در این مورد ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید