آخرین خبر/ سیاه‌چاله‌ها میلیاردها سال است که درون کهکشان ها جا خوش کرده‌اند. هیچ نیرویی در هستی قدرتمندتر از نیروی سیاه‌چاله‌ها نیست. میدان گرانشی سیاه‌چاله‌ها چنان نیرومند است که حتی نور نیز توان گریختن از آن را ندارد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید