کلیپو/ بعضی از عطرشناسان قادرند رایحه های مختلف را از میان هزاران بوی متفاوت تشخیص بدهند. متخصصان چای قادرند مکان دقیقِ یک چای خاص را با استشمام آن مشخص کنند. در یک زمانی، اداره حمل و نقل نیویورک، فردی را استخدام کرده بود که فقط مسئول بو کشیدن نشتی های گاز در مترو بود، اما این افراد چطور در بو کشیدن استاد شده اند؟ شما هم می توانید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید