بیگ بنگ/ اینشتین پس از اینکه مقاله ی سال ۱۹۱۵ خود را در مورد نسبیت عام به پایان رساند، به این فکر افتاد تا تاثیر نظریه ی جدیدش را در فهم انسان از کل جهان مورد بررسی قرار دهد. طبق استدلال او وقتی معادلات نسبیت عام، خمیدگی فضا-زمان را با توجه به حضور ماده تعیین و تفسیر میکنند، می توان نتیجه گرفت که اگر به طریقی توزیع کل ماده را بدانیم، این امکان پدید می آید که از طریق همین معادلات به هندسه یا شکل جهان به عنوان یک کل پی ببریم.
یکی از اولین موضوعاتی که باید مطرح می شد این بود که آیا جهان محدود و دارای حد و مرز است یا اینکه گسترشی بیکرانه دارد. همانطور که در کتابهای علمی دیدیم و خواندیم، گذر از دنیای بسته زمین مرکز ارسطویی حاکم بر جهان بینی قرون وسطی، به دنیای بسته و خورشید مرکز کوپرنیکی، کپلری و گالیله ای رنسانس، یک مرحله ی انتقالی بسیار کند و سخت بود.

ادعای مربوط به بیکران بودن جهان یا بی شمار بودن دنیاهایی نظیر جهان ما که توسط کسانی چون جوردانو برونو مطرح بودند یا توسط کلیسا خاموش می شد یا گوش کسی بدهکار آن نبود. نیوتن با استفاده از این طرح جهان باز و بیکران خود، این وضعیت را اساسا دگرگون کرد. در این طرح خدای همواره فعال، جاذبه جهانی را در حالتی متعادل نگه می داشت.، البته یک جهان بی کران و دارای بی نهایت ستاره، مشکلات بسیار جدی و جدیدی را آفرید.

اینشتین هم مثل اکثر اندیشمندان در سال ۱۹۱۷ دلیلی نمی دید که بر اساس آن جهانی که را پیشنهاد کند که در زمان تغییر کند. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم در آن زمان تغییراتی مکانی آن هم در مقیاس کوچک مثل جا به جایی موضعی ستارگان وجود داشتند، لیکن این تغییرات هیچ رویه و روال کلی را نشان نمی داد و هیچ دلیل قاطعی هم وجود نداشت که نشان دهد در جهان حرکت هایی با سرعت های بالا وجود دارد.

Radius: ک دایره که محیط آن با C به رنگ مشکی, قطر آن (D) به رنگ فیروزه‌ای, و شعاع آن (R) به رنگ قرمز مشخص شده‌است. مرکز دایره نیز با O در وسط مشخص است.
Radius: دایره که محیط آن با C به رنگ مشکی, قطر آن (D) به رنگ فیروزه‌ای, و شعاع آن (R) به رنگ قرمز مشخص شده‌است. مرکز دایره نیز با O در وسط مشخص است.
اینشتین بعد از چند سال کند و کاش علمی با دوستان اندیشمند خود و شاگردان خود در دانشگاه مدل کیهانی خویش را یافت و بسط داد، مدل او جهان را محدود و ایستاو دارای هندسه بسته توصیف میکرد. در اینجا منظور از هندسه بسته عبارت از گسترش سه بعدی سطح یک کره بود. در واقع مدل مزبور شعاعی (Radius) نام داشت همان طور که انتظار میرفت با کل ماده جهان تعیین می شد و او در سال ۱۹۲۲ با چنین افتخاری اعلام کرد”این معادله وابستگی کامل خواص هندسی بو خواص فیزیکی را به روشنی نشان می دهد.” لیکن از راه حل هزینه سنگینی در برداشت. در یک دنیای محدود و ایستا که گرانش آن در یک نیروی جذب کننده باشد ماده این گرایش را پیدا میکند تا بر خودش فرو ریزد. به عبارت بهتر در عالم واقع، جهانی محدود و ایستا که با غلظت ثابتی از ماده پر شده نمیتواند وجود داشته باشد.

تا اینکه ادوین هابل (Edwin Hubble) در سال ۱۹۲۹ از طریق مشاهدات خود و بررسی روی انتقال به سرخ ۲۴ کهکشان و مقایسهٔ آنها با یکدیگر به این نتیجه رسید که کهکشان‌های دورتر با سرعت بیشتری در حال دور شدن هستند، همانطوری که معادلات اینشتین پیش بینی کرده بودند. دانشمندان به این فکر افتادند که اگر جهان در حال انبساط باشد، پس احتمالا آغازی دارد. اگر این کهکشان ها در گذشته های دور، به زمین خیلی نزدیک تر بودند. اگر حرکت کهکشان ها در زمان گذشته را در ذهن خود مسیریابی کنیم ، نه تنها به زمانی می رسیم که جهان آغاز شده، بلکه به این مفهوم می رسیم که کلیه کهکشان ها باید از یک حجم کوچکی شروع به حرکت کرده باشند؛ هنوز هم محققان و دانشمندان، جستجو برای شناخت و ماهیت کیهان را ادامه داده اند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید